Naučím Ťa pliesť košíky z pedigu v pohodlí svojho domova.

Katarína Ameeta Holubová

Ribišška

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky
a ochrana osobných údajov

Obsah:

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Forma platby
 5. Zabezpečenie
 6. Zodpovednosť za obsah webu
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Záverečné ustanovenia

  1.Obecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.katarinaholub.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese http://www.katarinaholub.sk/predajna-stranka/.

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.katarinaholub.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je E. R. H. s.r.o, so sídlom Bratislavská 35, 917 02 Trnava, IČO: 36 219 479, DIČ: 2021394925. IČ DPH: SK2021394925 Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tématike.

2 Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, to znamená, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci sa týmto zaväzuje že túto video knihu a virtuálny tovar zo stránky www.katarinaholub.sk bude používať len na svoje vlastné domáce účely. Tým zachová autorské práva.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.katarinaholub.sk spoločnosti E. R. H. s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho je možné podľa bodu 3/d

3 Cena produktov, pokuty, faktúry

3/a Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje meno a priezvisko, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ/IČ DPH, objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

3/b Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3/c Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

3/d Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba do 24 hodín od vykonania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou a to najneskôr do 14 dní. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázania dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, v prípade literatúry, video návodov, softwaru a na mieru vytvoreného tovaru. Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

­­­­­3/e Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

3/f Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňová doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

3/g Storno podmienky. Ak zistíte, že sa fyzického kurzu nemôžete zúčastniť a odhlásite sa vopred do 14 dní pred termínom kurzu, vrátim vám 50% z Vami uhradenej sumy. Ak sa odhlásite neskôr, platbu vám nevrátim, avšak môžete za seba poslať náhradu, aby vám peniaze neprepadli.

4. Forma platby

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára celú sumu z objednávky a na faktúre, alebo prevodom z účtu do termínu splatnosti na faktúre.

 

Možnosť platby: Bankovým prevodom

5. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

6. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 1. Ochrana osobných údajov
 2. E. R. H. s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške) produktu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Objednávka súhlasí registrujúci sa  so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databáze E. R. H. s.r.o., so sídlom Bratislavská 35, 917 02 Trnava. IČO: 36 219 479, DIČ: 2021394925, IČ DPH: SK2021394925 ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.6.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Copyright © 2015-2021, Katarína Holubová

 

Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, na riešenie sporu bude učinené podanie na všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci využíva a akceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou podľa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

So súhlasom s obchodnými podmienkami súhlasíte so zasielaním obchodných informácií.

Viac informácii o tejto možnosti nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 8. 2020.

 

Dňa: 1. 8. 2021